Kallelse extra styrelsemöte 2022

Kallelse till extra årsmöte 2022 

När: 6 juni 2022 klockan 19.00

Plats: Virtuellt på zoom, maila utanskyddsnat@gmail.com för mer info

 

Medlemmar har rösträtt

Medlem är du om du har betalat medlemsavgiften valfritt 10-300:-

Här hittar du mer info om hur du blir medlem.

 

Dagordning

1. Årsmötets öppnande

2. Val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare för årsmötet

3. Upprop

4. Fastställande av dagordningen

5. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

6. Behandling av revisorernas berättelse

7. Fastställande av resultat- och balansräkning

8. Årsmötets avslutande