Stadgar

Stadgar för #utanskyddsnät

Stadgar för #utanskyddsnät


Antagna vid konstituerande möte 18 november 2018, och revideras med enkel majoritet vid första årsmöte i februari 2019 samt vid årsmöten 15 februari 2020, 20 februrari 2021, 20 februari 2022, 26 februari 2023

 

1 § Namn och syfte

1:1. Föreningens namn är: #utanskyddsnät.

 

1:2. Föreningens syfte är:

(a) Att ta tillvara på och sprida den kunskap och erfarenhet som flickor, kvinnor och transpersoner i drogberoende, prostitution och kriminalitet har av utsatthet.

 

(b) att genom opinionsbildning, information och studier verka för att uppmärksamma  konsekvenserna av utsattheten och livsvillkoren för flickor, kvinnor och transpersoner i drogberoende, prostitution och/eller kriminalitet ofta i kombination med hemlöshet, arbetslöshet och fysisk och psykisk ohälsa.

 

(c) att genom samhällsinriktad verksamhet arbeta för en minskning av våld och sexuella övergrepp mot flickor, kvinnor och transpersoner i drogberoende, prostitution och/eller kriminalitet, samt en ökning av stöd och resurser i samhället för att möta konsekvenserna av våld och sexuella övergrepp mot samma grupp.

 

(d) att genom stöd och kontaktverksamhet för medlemmar hjälpa medlemmarna främja deras personliga utveckling och sociala upprättelse.

 

(e) Att i konkreta frågor samverka med forskarvärlden och myndigheter och andra relevanta aktörer.

 

1:3. Föreningen är obunden i religiösa och partipolitiska frågor.

 

1:4. Föreningens verksamhet skall i alla delar präglas av öppenhet, ansvarskänsla och respekt för mänskliga rättigheter.

 

1:5 Föreningens beslutande organ är:

Årsmöte

Föreningsstyrelse

Revisorer

Valberedning

 

2 § Medlemskap och förtroendeuppdrag

 

2:1. Ordinarie medlemskap kan vinnas av en enskild person över 15 år som har en personlig bakgrund som beskrivs i föreningens syfte. Ordinarie medlem skall ha förklarat sig villig att arbeta för föreningens syfte. Medlemskapet är enbart för personer som #utanskyddsnät riktar sig till. 

 

2:2. Stödmedlemskap kan vinnas av varje enskild person som har förklarat sig villig att verka för föreningens syften. Stödmedlem har ej rösträtt inom föreningen. Stödmedlemskap kan tecknas även av män men årsmöten och medlemsträffar är separatistiska för att värna om medlemmarnas trygghet. 

 

2:3. Medlemskap beviljas av föreningsstyrelsen. Föreningsstyrelsen får vägra medlemskap om det finns uppenbara skäl att antaga att sökanden kommer att bryta mot föreningens stadgar eller skada eller störa föreningens verksamhet eller om medlemmen tidigare uteslutits ur föreningen och ej i väsentlig grad undanröjt de förhållanden som utgjorde grund för uteslutningen. Styrelsen ansvarar för policy kring representation i föreningens namn.

 

2:4. Medlem kan när som helst begära utträde ur föreningen. 

 

2:5. Årsmöten beslutar om avgift för både ordinarie medlemskap och stödmedlemskap. Medlem som under fem år ej erlagt avgift anses ha sökt och beviljats utträde. Föreningsstyrelsen får besluta om dispens från medlemsavgiften för ordinarie medlem för ett år i taget.

 

2:6. Föreningsstyrelsen får utesluta medlem, vars kvarstående i föreningen skulle inverka menligt på verksamheten. Före sådant beslut skall medlemmen beredas tillfälle att yttra sig. Föreningsstyrelsens beslut om uteslutning får överklagas till årsmöten.

 

2:7. Till förtroendeuppdrag inom föreningen utom extern revisor får, såvida ej annat anges, endast väljas den som är ordinarie medlem.

 

2:8. Föreningsstyrelsen får till hedersmedlem antaga enskild person som genom sin verksamhet inom eller utom föreningen under lång tid kraftfullt verkat för att förbättra medlemsgruppens levnadsvillkor eller sociala utveckling eller gjort annan, jämförlig insats till gagn för medlemmarna eller föreningen. Endast föreningsstyrelsen får utse hedersmedlemmar. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift. Hedersmedlem har ej rösträtt inom föreningen.

 

3 § Årsmöte

3:1. Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmötet består av ordinarie medlemmar. Rösträtt har den som erlagt medlemsavgift senast 10 dagar innan årsmöte. Stödmedlemmar och extern revisor har närvaro-, yttrande- och yrkanderätt, men ej rösträtt. Föreningsstyrelsen äger ej rösträtt i frågor som gäller dess egen ansvarsfrihet. Vid lika röstetal avgörs både val och beslut genom lottning.

 

3:2. Ordinarie årsmöte, hålles varje år före utgången av april månad.

 

3:3. Extra årsmöte hålles då föreningsstyrelsen så beslutar. Extra årsmöte får inkallas även av revisorn. Vid extra årsmöte gäller i tillämpliga delar bestämmelserna om ordinarie årsmöte.

 

3:4. Kallelse till ordinarie årsmöte skall utsändas senast en månad före årsmöte. Kallelse till extra årsmöte skall utsändas senast en månad före mötet samt innehålla uppgift om skälet för dess inkallande. Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse och andra handlingar skall utsändas senast fjorton dagar före årsmötet.

 

3:5. Förslag som medlem önskar ha behandlat av årsmöten skall vara föreningsstyrelsen till handa senast 20 dagar före årsmöten. Föreningsstyrelsen skall avge yttrande över sådant förslag.

 

3:6. Vid årsmöte som tillika är ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:

 • 1  Årsmötets öppnande
 • 2  Val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare för årsmötet
 • 3  Upprop
 • 4  Fastställande av dagordningen
 • 5  Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning
 • 6  Behandling av föreningsstyrelsens berättelse över verksamheten
 • 7  Behandling av föreningsstyrelsens berättelse över den ekonomiska förvaltningen
 • 8  Behandling av revisorernas berättelse
 • 9  Fastställande av resultat- och balansräkning
 • 10  Fråga om ansvarsfrihet för den avgående föreningsstyrelsen
 • 11  Fastställande av verksamhetsplan, budget och medlemsavgift
 • 12  Behandling av övriga förslag från föreningsstyrelsen
 • 13  Behandling av förslag som väckts av medlemmar
 • 14  I förekommande fall val av föreningsordförande på två år
 • 15  Val av övriga ledamöter i föreningsstyrelsen på två år
 • 16  Val av revisorer och revisorssuppleanter på ett år
 • 17  Val av valberedning
 • 18  Övriga frågor
 • 19  Årsmötets avslutande

 

3:7. Ordinarie årsmöte utser för en tid av ett år en valberedning om tre personer, varav en sammankallande. Valberedningen skall förbereda samtliga val vid kommande årsmöte. Valberedningens förslag skall utsändas med årsmöteshandlingarna.

 

4 § Föreningsstyrelse

4:1. Mellan ordinarie årsmöten leds föreningens verksamhet av en föreningsstyrelse, som har att förvalta föreningens tillgångar samt handha dess räkenskaper och arkiv. Föreningsstyrelsen skall vinnlägga sig om att vårda föreningens angelägenheter, utveckla dess verksamhet.

 

4:2. Föreningsstyrelsen väljs av årsmöten och består av en föreningsordförande som utses genom särskilt val, samt fyra till elva ledamöter. Valperioden är två år för föreningsordföranden, samt två år för övriga av årsmöten valda ledamöter. Föreningsstyrelsen väljer inom sig övriga funktionärer samt utser inom eller utom sig firmatecknare. 

 

4:3. Föreningsstyrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelseledamot får deltaga i sammanträde även eller per capsulam. Beslut fattas med enkel majoritet. Förekommer lika röstetal tillämpas vid val lotten och vid övriga beslut utslagsröst av i första hand föreningsordföranden eller i andra hand tjänstgörande mötesordförande. Vid föreningsstyrelsens möten föres protokoll, som justeras av ordföranden och en särskilt utsedd protokolljusterare. Styrelseledamot eller föredragande tjänsteman har rätt att anteckna avvikande mening till protokollet.

 

4:4. Föreningsstyrelsen avger varje år berättelse över verksamheten samt berättelse över den ekonomiska förvaltningen.

 

4.5. Föreningsstyrelsen beslutar om ersättning för omkostnader eller utfört arbete vid uppdrag inom eller utom föreningen, då ersättning ej utgår från annat håll.

 

4.6. Föreningsstyrelsen utser redaktör(er) och redaktionskommitté(er) för föreningens publikationer och hemsidor.

 

5 § Revisor

5:1. Ordinarie årsmöte utser för en tid av ett år en eller två revisorer, vilka har att avge berättelse över sin granskning. Årsmötet kan även välja en revisorssuppleant. Extern revisor är befriad från kravet att vara ordinarie medlem.

 

5:2. Revisorerna har rätt att övervara föreningsstyrelsens sammanträden och att inkalla extra årsmöte.

 

6 § Verksamhet

6:1. Årsmötet beslutar om planer och budget för föreningens verksamhet. 

 

6:2. Årsmötet beslutar om medlemskap i andra organisationer eller varaktigt samarbete med andra parter.

 

6:3. Föreningens verksamhetsår är kalenderår.

 

7 § Säte

7:1. Föreningen har sitt säte i Stockholm.

 

8 § Sekretess och jäv

8:1. Föreningen skall i sin verksamhet följa samma regler för sekretess som finns i sekretesslagen och andra lagar eller i tillämpliga professionella etiska regler då det gäller skydd av uppgifter som rör enskild medlems personliga förhållanden.

 

9 § Stadgeändringar m.m.

9:1. Beslut om ändring av dessa stadgar fattas antingen med minst två tredjedels majoritet vid ordinarie årsmöte eller genom likalydande beslut med enkel majoritet vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav en ordinarie årsmöte. Sker beslut vid två föreningsstämmor skall minst en månad förflyta mellan dem. Förslag till ändring av stadgarna skall utsändas med kallelsen. 

 

9:2. Beslut om upplösning av föreningen fattas genom likalydande beslut med minst tre fjärdedels majoritet vid varje av två på varandra följande föreningsstämmor, varav en ordinarie årsmöte. Mellan föreningsstämmorna skall förflyta minst en månad. Vid beslut om upplösning skall föreningens tillgångar fördelas på sätt som beslutas av den sista årsmöten. Förslag om upplösning av föreningen skall utsändas med kallelsen.

 

9:3. Tvist mellan föreningen och medlem skall slutligt avgöras enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för Förenklat Skiljeförfarande.

 

Stockholm 26 februari 2023