Dagordning årsmöte 2024

Dagordning årsmöte #utanskyddsnät 2024


Datum: 2024-04-14 kl 15

Plats: Lokalen, Grindsgatan 37 samt zoom


 1. Val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare för årsmötet
 2. Upprop
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning
 5. Behandling av föreningsstyrelsens berättelse över verksamheten 
 6. Behandling av föreningsstyrelsens berättelse över den ekonomiska förvaltningen 
 7. Behandling av revisorernas berättelse
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning 
 9. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående föreningsstyrelsen
 10. Fastställande av verksamhetsplan, budget och medlemsavgift
 11. Behandling av övriga förslag från föreningsstyrelsen
 12. Behandling av förslag som väckts av medlemmar
 13. Val av ledamöter i föreningsstyrelsen på två år
 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter på ett år
 15. Val av valberedning
 16. Övriga frågor