Dagordning årsmöte 2023

Dagordning årsmöte #utanskyddsnät 2023


Datum: 2022-02-26 kl 13

Plats: Lokalen, Medborgarplatsen 3 samt Zoom


 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare för årsmötet
 3. Upprop
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning
 6. Behandling av föreningsstyrelsens berättelse över verksamheten 
 7. Behandling av föreningsstyrelsens berättelse över den ekonomiska förvaltningen 
 8. Behandling av revisorernas berättelse 
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning 
 10. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående föreningsstyrelsen
 11. Fastställande av verksamhetsplan, budget och medlemsavgift 
 12. Behandling av övriga förslag från föreningsstyrelsen
 13. Behandling av förslag som väckts av medlemmar
 14. Val av ledamöter i föreningsstyrelsen på två år
 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter på ett år
 16. Val av valberedning
 17. Övriga frågor
 18. Årsmötets avslutande